top of page

קולהּ קורא | גיליון מס. 8 | 2020 | אישה עובדת

לאור בקשות רבות תאריך ההגשה נדחה בחודשיים 

ל-15.10.2020

מגדר הוא כתב עת דיגיטלי רב תחומי המוקדש לשיח על  מגדר ופמיניזם. מגדר יוצא בחסות קהיליית המגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית והאגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים, ונכלל ברשימת כתבי העת המוכרים ע"י המל"ג. מטרתו ליצור ממשק רב מימדי של מחקרים ופרסומים אקדמיים ושל טקסטים ועבודות אמנות ותרבות, לשמש במה להפצה ולהעשרה של השיח המגדרי והפמיניסטי בשפה העברית ולהעלות את המודעות לנושאים אלה בקהילה.

 

| הגיליון השמיני של מגדר יוקדש ליחסי הכוח המגדריים בכלכלה ובשוק העבודה, על מגוון הקטגוריות המתקיימות בהם. ההתבוננות מנקודת מבט מגדרית חושפת את הכוחות הפועלים בזירה זו, את ההיררכיה המתקיימת בה ואת הפרקטיקות הנהוגות בה, כולל אלו המוסדיות, המכתיבות את מקומן של נשים בשוק העבודה ובמקומות העבודה. עוד נרצה לבחון את ההקשרים מתוכם מגיעות נערות, צעירות, נשים ומבוגרות לשוק העבודה: משפחה, חינוך, עוני, דת, אלימות מגדרית ועוד, ואת השפעתם על שילובן בשוק זה. כמו כן נייחד מקום למחקרים על הייצוגים והדימויים של נשים בעבודה – בתקשורת, באמנות ובכלל, ואת הדרך בה הם נִבנים ומַבנים כאחד את מקומן במרחב העבודה. דגש מיוחד יינתן בגיליון זה לתקופה האחרונה, המכונה גם "תקופת הקורונה", המזמנת לנו אפשרות ייחודית לבחון מחדש את מקומן ומעמדן של נשים בתקופה של משבר בריאותי וכלכלי חמור, החושף ביתר שאת את פגיעותן של נשים בשוק העבודה ובכלל. כל אלה ועוד ניתנים לתיאור במגוון מחקרים בדיסציפלינות שונות - במדעי החברה, מדעי הרוח והאמנויות. אנו מזמינות אתכןם לשלוח מאמרים העוסקים בכל אלה. (לא יתקבלו מאמרים בנושאים אחרים).  

 

הנחיות להגשת מאמרים, רשימות ועבודות:

| יוגשו מאמרים ורשימות מקוריים העוסקים בנושא זה, שלא פורסמו עד כה בעברית.

| היקף המאמרים: עד 8,000 מילים, כולל טבלאות ומקורות.

| ביבליוגרפיה ע"פ כללי APA.

| העריכה הלשונית של המאמר הנה באחריות הכותב/ת. מאמרים שיישלחו לכתב העת יתקבלו במערכת רק לאחר שעברו עריכה לשונית מקצועית.

| גוף המאמר יוגש ללא אזכור שם המחבר/ת ויכלול תקציר עד 250 מילים. דף השער יוגש בנפרד ויכלול את שם המאמר, שם המחבר/ים, שיוך מוסדי, מספרי טלפון ופרטי דוא"ל וכן מילות מפתח למאמר.

| המאמרים והרשימות ייכתבו בתוכנת WORD, גופן אריאל, גודל 12, רווח שורה וחצי, יישור לשני הצדדים.

| ניתן ורצוי לשלב בטקסטים קישורים, דימויים ותמונות, וכן חומרים אודיו-ויזואליים. חומרים המוגנים בזכויות יוצרים ילוו באישור מתאים בכתב מבעל הזכויות. האחריות על זכויות היוצרים היא של המחבר/ת בלבד.

| את המאמרים יש לשלוח לדוא"ל:  migdar.journal@gmail.com 

  

 

המועד האחרון להגשה נדחה לתאריך 15.10.2020

 

 

אנא הפיצו בכל דרך: שלחו במייל, פרסמו ברשתות החברתיות

image001.jpg

גיליון ראשון | 2012

נטע הררי חיבוק 2008.jpg (2).jpg

גיליון שני | 2013

nelly agassi_edited.jpg

גיליון שלישי | 2014

תמונת שער חלוצות.JPG

גיליון רביעי | 2015

untitled 2018(1).jpg

גיליון חמישי | 2018

ניוזלטר.PNG

גיליון שישי | 2019

עילית אזולאי למייל.png

גיליון שביעי| 2020

bottom of page